29/07/2009

Trong hư có thực, trong thực có hư

Trong "Xạ điêu anh hùng truyện" có đoạn Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc bị lạc trên đảo hoang. Bắc Cái Hồng Thất Công khi giao tranh với Tây Độc Âu Dương Phong trên biển không để ý trên đã bị Âu Dương Phong thả rắn độc cắn vì nghĩ chỉ phân cao thấp võ công nên không đề phòng. Hồng Thất Công mất hết võ công nên ba người Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công không phải là đối thủ của Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc mặc dù Âu Dương Khắc đang bị trọng thương nên phải nhường hang động cho họ mà lên cây cất cái lều ở tạm. Quách Tĩnh săn được hai con thỏ đem nướng. Hoàng Dung mới bảo Quách Tĩnh tè vào 1 trong 2 con thỏ nhưng Quách Tĩnh không làm được và đây là nghề của Hồng Thất Công. Đến đây một vấn đề đặt ra là làm sao lừa được con người xảo quyệt Âu Dương Phong ăn con thỏ mà Hồng Thất Công đã tè váo đó để hả giận đây ? Hoàng Dung bảo Quách Tĩnh mang con thỏ không có nước tiểu đưa cho Âu Dương Phong và do lo sợ bị bỏ thuốc độc vào thức ăn nên Âu Dương Phong lại quẳng con thỏ sạch để cướp con thỏ có nước tiểu kia.
Hoàng Dung bảo đây là kế "trong hư có thực, trong thực có hư"

28/07/2009

Firebird is the winner of SF's Fourth Annual Community Choice Awards

The 2009 Community Choice Awards winners are:

-- Best Commercial Open Source Project: PortableApps.com (portableapps.com)
-- Best New Project: Eeebuntu (eeebuntu.org)
-- Best Project: PortableApps.com (portableapps.com)
-- Best Project for Academia: XMind (xmind.net)
-- Best Project for Gamers: ScummVM (scummvm.org)
-- Best Project for Government: OpenOffice.org (openoffice.org)
-- Best Project for Multimedia: Audacity (audacity.sourceforge.net)
-- Best Project for the Enterprise: Firebird (firebirdsql.org)
-- Best Tool or Utility for Developers: Notepad++
(notepad-plus.sourceforge.net)
-- Best Tool or Utility for SysAdmins: phpMyAdmin (phpmyadmin.net)
-- Best Visual Design: PortableApps.com (portableapps.com)
-- Most Likely to Change the Way You Do Everything: PortableApps.com
(portableapps.com)
Congratulation to FB fans!

21/07/2009

Local protocol and multi-core processors

English version plz
read here
http://ibdeveloper.blogspot.com/2009/06/local-protocol-and-multi-core.html
Chúng tôi đã phát hiện một hiện tượng rất lạ khi sử dụng kết nối cục bộ Firebird Superserver 1,5 trên Windows. Kiểm nghiệm đã được thực hiện trên máy tính AMD 2 CPU với câu lệnh sao lưu như sau:
gbak -b -g db.fdb db.fbk
Khi gbak không chạy trên bộ xử lý nào hay khi chạy trên bộ xử lý khác với bộ xử lý mà Firebird SuperServer đang chạy (ví dụ khi fbserver.exe chạy trên bộ xử lý 0, gbak.exe chạy trên bộ xử lý 1) thì gbak hầu như không chiếm tải trên bộ xử lý và fbserver.exe chiếm tải dưới 50%.
Khi gbak.exe chạy trên cùng bộ xử lý với fbserver.exe thì tốc độ sao lưu tăng lên gần hai lần và fbserver.exe chiếm tải 95% bộ xử lý.
Ví dụ, kết quả của câu lệnh gbak -b -g cho cơ sở dữ liệu 3.8 GB
như sau:
 • fbserver và gbak chạy trện cùng bộ xử lý: 9 phút 22 giây.
 • fbserver và gabk chạy trên hai bộ xử lý khác nhau: 15 phút 41 giây.
Kết quả này hoàn toàn đốu lập với khi sử dụng giao thức TCP. Khi sử dụng giao thức TCP thì kết quả sẽ là 4 phút 10 giây không phụ thuộc vào gbak chạy trên bộ xử lý nào.
Vì vậy, ngay lúc này, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng giao thức kết nối cục bộ cho Firebird Superserver 1.5 mà sử dụng localhost thay thế. Các thí nghiệm kiểm tra vẫn đang được tiến hành và cách thức để giải quyết sẽ được tìm ra.

18/07/2009

Trạng chết chúa cũng băng hà

Sáng nay đọc báo thấy tình hình khủng hoảng chính trị ở Honduras chuyển sang một hướng mới. Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đồng ý từ chức khi Tổng thống dân bầu Manuel Zelaya từ bỏ quyền lực. Ngẫm đi, ngẫm lại đây là chiêu "Trạng chết,chúa cũng băng hà" đây mà:
TRẠNG CHẾT, CHÚA CŨNG BĂNG HÀ
Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng:

- Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang.

Dặn xong, lên võng đi.

Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo:

- Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ.

Quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi:

- Bao giờ Quỳnh chết?

Quỳnh thưa:

- Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết?

Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì.

Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết.

Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng:

"Trạng chết chúa cũng băng hà

Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn".

29/06/2009

Eclipse Galileo was released

Eclipse 3.5 or Eclipse Galileo was released on June 24th, 2009.
This is the fourth version Eclipse. Its predecessors are Calisto, Europa, Ganymede.
Its new features has been listed here.
You can download Eclipse Galileo here.
Plz, remember to write your review about Eclipse Galileo at Blogathon and receive a thank you gift.

22/06/2009

Error "Navigation to the webpage was canceled" in CHM file

This morning, I downloaded a chm file, I opened it, clicked on an bookmark item and I got the following error:I found out the following solution:
In the window explorer, right click on the chm file, a context menu will pop up, select "Properties" menu item, a properties dialog opens, click on "Unblock" button.
Now you can navigate your chm normally

15/06/2009

Solutions for some problems when converting Delphi projects to Lazarus projects

1) When you create a form but no widget appears
Solution:
You use Tools > convert Delphi unit into Lazarus unit in Lazarus IDE.
However, Lazarus IDE forgot to insert the following directive to your unit source code:
initialization
{$i unit.lrs}
2) When you get the following error message: identifier LazarusResource not found
Solution:
Add LResource unit into uses clause in your unit source.
3) When you get the following error:
and the cursor stop here:


Solution:
Add Interfaces unit into uses clause in your unit source code.

10/06/2009

Java 7 & Java EE 6

Java 7 (will be released in Feb 2010) have many new things:
 1. modules (you can customize the features of Java as you need, classpath will be deprecated).
 2. null check operator/condition:"?:"
 3. switch with string type.
 4. multiple exception in catch block.
 5. using diamond symbol for generics instead of greater symbol.
Java EE 6 (will be released in Oct 2009) have some interesting features:
 1. JAX-RS (support fully RESTful service)
 2. JFS 2.0
 3. Asynchronous servlets.
 4. Bean validation.
 5. web.xml is replaced by web annotation or xml fragments.
 6. web beans (session bean in WAR file).
Spring Roo is a new project, it is like Rails or Grails with pure Java.
Eclipse Galileo will be release in June 24, 2009. Its chronological priors are Calisto, Europa and Ganymede.

31/05/2009

nlctim version 1.0 released

nlctim is an open source software (GPL v2)which helps you send a beautiful image made from smileys to your buddies in Yahoo Messenger.
nlctim version 1.0 was released in May 28th, 2009.
It is compatible with Yahoo Messenger version 9.0.0.2152
Download nlctim version 1.o from http://sf.net/projects/nlctim

05/05/2009

Practise peeling an apple!

Uncle Nguyen Van Long (SSP's security) took part in the game show "Planning for a happy family" on the HTVC Giadinh channel:


15/10/2008

Clear Run window history

Delete all strings here:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersions\Explorer\RunMRU
Log off & log in again.

15/09/2008

Firebird & FC6

If you want to install FB 2.1.1 on FC6 from rpm package but you receive the following error message:
libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Solution: You should install compat-libstdc++-33 by yum utility:
yum install compat-libstdc++-33

01/08/2008

How to get directory size by linux command?

To get directory size by linux command, you use the following command:
du -hs [your directory]
the size in KB, MB, GB, ...
or
du -s [your directory]
the size in byte.
If your directory is the current directory you can omit it.

02/07/2008

Why FB glues with AMD?

I have deployed my company's software which uses FB for my customer who is using Microsoft Windows 2003 64 bit server. So, I revisited the FB website to download the compatible version of FB. I found that FB havenot got any version for Win64 x86. It has only Win64 AMD. I wondered that Why FB glues with AMD while x86 is more popular than AMD.

21/11/2005

Điện thoại di động xem tivi analog


Vodafone vừa giới thiệu V604SH, ĐTDĐ 3.2 megapixel do Sharp sản xuất với khả năng nổi bật là có thể xem được truyền hình analog trực tiếp trên máy mà không cần phải gắn thêm các thiết bị nào khác.
Sở dĩ như vậy là nhờ V604SH được tích hợp bộ phận nhận tín hiệu TV analog (TV Tuner), đồng thời hỗ trợ tính năng bắt hình giúp người dùng có thể lưu lại các chương trình TV mà mình yêu thích. Camera của điện thoại có zoom quang 2x, màn hình ASV LCD 260K màu xoay 180 độ, nghe nhạc MP3/AAC, có khe cắm thẻ nhớ miniSD, nghe đài FM
C.Trung
http://www.tuoitre.com.vn
English version:
Vodafone Japan introduces the V604SH - T.V. phone
The V604SH from Vodafone is due to be released on the 19 of November this year (2 days from now). This handset comes along with an analog television tuner allowing the user to tune into his favorite television shows while on the move. The V604SH is well loaded when it comes to features. It has a 3.2 megapixel camera with a 2x optical zoom as well as automatic focussing.
The clamshell device has a 2.4 inch, 240 x 320 pixel display which can show upto 262,000 colors. A compatible mini SD card of 32 megabytes will be bundled along with the package. The 144 gram device will be available in a choice of turquoise & black, white & silver, black & red. In addition to T.V., the V604SH is also able to tune into the local FM radio stations.
http://www.phoneyworld.com

14/11/2005

“Bác sĩ” cho đĩa CD/DVD


Hãng Land Port Corp (Nhật Bản) vừa giới thiệu Skip Doctor CD, thiết bị phục hồi, cứu chữa các đĩa CD/DVD bị hỏng, không đọc được sau khi sử dụng lâu ngày. Để "cứu chữa" các đĩa CD/DVD bị hỏng, vị “bác sĩ” này sẽ mài và quét qua bề mặt của đĩa CD/DVD để giúp loại trừ các lỗi và làm sạch bề mặt đĩa trước khi đĩa có thể đọc được trở lại.

Với phiên bản Skip Doctor CD chạy bằng pin, người dùng chỉ cần đặt đĩa vào khe mài và máy sẽ tự động mài, quét trong 60 giây để phục hồi đĩa. Còn với phiên bản Skip Doctor CD cơ, người sử dụng sẽ dùng một tay quay để quay bánh xe mài, quét đĩa
.
C.TRUNG (www.tuoitre.com.vn)

English version:

Skip Doctor for CD / DVD restoration

Land Port Corp Japan has annouced upgrades to its popular Skip Doctor CD / DVD restoration kits. It comes in two varaints Manual and Electronic. It restores discs which are not readable due to scratches. It grinds the reading the reading surface of the disc lightly so it can be used again. The electronic Skip doctor operates on batteries. It starts the grinding job automatically once the CD is placed and it completes the restoration process in 60 seconds and stops. It measures 15.5 x 10.5 x 14cm and weighs 385 grams. As for the Manual version once the disc is placed the wheel has to be turned by hand for 60 seconds. A 30 ml solution is bundeled with both the kits which restores 50 discs. The manual version sells for 6,930 Yen ($ 65) and electronic for 12,390 Yen ($ 115).
(www.newlaunches.com)

13/11/2005

SanDisk giới thiệu thẻ USB nhận dạng vân tay


Công ty chuyên sản xuất thẻ nhớ nổi tiếng SanDisk đã nghiên cứu thành công loại thẻ nhớ USB Flash sinh trắc học mang tên Cruzer Profile có tính năng bảo mật nhận dạng vân tay. Cruzer Profile được xem là thẻ nhớ đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ này.
Thẻ nhớ USB Cruzer Profile có khá nhiều cấp độ nhận dạng vân tay tùy theo yêu cầu bảo mật dữ liệu của người dùng. Tùy theo nhu cầu bảo mật mà người dùng có thể “yêu cầu” Cruzer Profile phải nhận dạng chính xác vân tay của từ 1 đến 3 ngón tay thì mới có thể mở thẻ nhớ USB này ra sử dụng. Chính vì vậy mà Cruzer Profile có thể được xem là loại thẻ nhớ USB an toàn nhất thế giới hiện nay.
Loại Cruzer Profile dung lượng 512 MB sẽ có giá bán lẻ là 80 USD, loại 1 GB sẽ có giá là 140 USD và sẽ được bán ra vào đầu năm 2006. Mới nhìn qua giá cả thì người dùng có cảm giác rằng thẻ nhớ USB Cruzer Profile có giá khá mềm. Nhưng vấn đề rắc rối là để bộ phận nhận dạng vân tay của Cruzer Profile có thể hoạt động được thì người dùng phải mua kèm thêm một phần mềm nhận dạng vân tay chuyên dùng cho Cruzer Profile để cài đặt lên máy tính. Ở các máy tính không được cài đặt phần mềm nhận dạng vân tay này thì Cruzer Profile cũng chỉ được xem là một…cục nhựa điện tử đắt tiền.
HOÀNG KIM ANH
(Theo www.tuoitre.com.vn)
English version:
SanDisk preps secure USB flash drive based on fingerprint recognition
Fisher Yu, Taipei; Esther Lam, DigiTimes.com [Friday 11 November 2005]
In line with increasing security concerns for protecting mobile data, SanDisk plans to roll out a biometric equipped USB flash drive called Cruzer Profile, in the first quarter of 2006.

Security on the USB drive is based on fingerprint recognition, with different levels of security available for protecting personal data. A 512MB and 1GB version of the device will be available with a suggested retail price of US$80 and US$140, respectively, according to the company.

Company executive Nelson Chan stressed that no supporting software needs to be installed on the computer when using the drive.