02/04/2013

Cài đặt custom FontAndColorTheme in XCode

Download file FontAndColor miễn phí ở một số trang như sau:

  • http://amychr.wordpress.com/2011/06/05/xcode-color-themes/
  • http://undefinedvalue.com/2012/10/30/havenjark-color-theme-xcode-4
Sau đó chép tập tin này vào thư mục:
~/Library/Developer/Xcode/UserData/FontAndColorThemes