23/10/2011

Debugging in Android application development

18/10/2011

Cuộc chiến giữa Android phone và iPhone ở khía cạnh nhà cung cấp dịch vụ

Sự lớn mạnh không ngừng của Android phone trong thị trường smart phone trong thời gian gần đây thật ấn tượng. Theo số liệu thống kê vào cuối quý 3 năm 2011, thị phần của Android phone là 43,7%.
Tuy nhiên hầu hết Android phone gắn kết với nhà cung cấp dịch vụ (carrier) Verizon trong khi iPhone lại chọn AT&T. Điểm khác biệt này đôi khi lại là nguyên nhân khiến người dùng chọn iPhone hơn Android phone.
Đọc thêm thông tin ở blog sau:
Jason Pearlow, Why my parents don't use Android


17/10/2011

Set thông tin proxy cho DefaultHttpClient

Sau đây là một đoạn code nhỏ mô tả cách thiết lập thông tin proxy cho HttpDefaultClient
        //Tạo đối tượng DefaultHttpClient
        DefaultHttpClient client = new DefaultHttpClient();
        //Thiết lập thông tin proxy
        HttpHost httpproxy = new HttpHost("[Proxy Server Address]",[Proxy Server Port]);
        client.getParams().setParameter(ConnRoutePNames.DEFAULT_PROXY, httpproxy);

14/10/2011

Develop an Apache HttpClient client for Android to a JAX-RS web service

Create JAX-RS web service access with the Apache HttpClient library. Jersey, a reference implementation for JAX-RS, simplifies development of RESTful web services in the Java™ environment. Android is a popular smartphone and this article shows you how to create a JAX-RS client for Android. You'll create an Apache HttpClient library client to a JAX-RS web service.
Read more:

03/10/2011

Nokia sa thải 3.500 công nhân

Theo thông tin từ Vietnam+ thì ngày 29/09 vừa qua hãng Nokia thông báo tiếp tục cắt giảm 3.500 công nhân trong đó có 2.200 nhân viên ở  Cluj, Romania và 1.300 nhân viên khối Location & Commerce.
Đây là đợt cắt giảm thứ hai sau khi hãng này chuyển 2.800 kỹ sư phát triển Symbian platform sang làm việc tại Accenture  vào tháng 06/2011 vừa rồi.