24/10/2013

Cải tiến nhập số thẻ ATM nội địa

Mỗi lần thanh toán trực tuyến bắt nhập cái chuỗi số thẻ và thời gian bắt đầu có giá trị của thẻ là phát mệt vì cái dãy số nó dài ngoằn hà. Có cách nào cải tiến nó không?
  • In QR code trên thẻ
  • In Barcode trên thẻ 
  • Gắn NFC tag (cái này nguy hiểm, phải có cách mã hoá để bảo vệ bị đọc trộm)


18/10/2013

Dịch ngược ứng dụng iOS

Để dịch ngược ứng dụng iOS các công cụ sau đây là rất hữu ích cho bạn:
Ngoài ra thì iOS private API cũng rất cần thiết: