Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogger. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogger. Hiển thị tất cả bài đăng

06/12/2012

Hiển thị tập tin Freemind trong Blogger


  •  Tải visorFreemind.swf từ trang nhà của Freemind
  • Upload visorFreemind.swf lên một host miễn phí nào đó ví dụ http://www.000webhost.com. Giả sử URL của file visorFreemind.swf là http://www.example.com/visorFreemind.swf
  • Upload file Mindmap example.mm lên host tương tự như tập tin visorFreemind.swf. Giả sử URL của file này là  http://www.example.com/example.mm
  • Tạo bài viết mới trong blog của bạn chọn tab "HTML" và post nội dung bên dưới vào:
<div style="width: 100%;height:500px;">
<object data="http://www.example.com/visorFreemind.swf" height="100%" type="application/x-shockwave-flash" width="100%">
<param name="movie" value="http://www.example.com/visorFreemind.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="flashvars" value="initLoadFile=http://www.example.com/example.mm&amp;openUrl=_self&amp;startCollapsedToLevel=3&amp;maxNodeWidth=200&amp;mainNodeShape=elipse&amp;justMap=false&amp;defaultToolTipWordWrap=200&amp;offsetX=middle&amp;offsetY=middle&amp;buttonsPos=top&amp;min_alpha_buttons=20&amp;max_alpha_buttons=100&amp;scaleTooltips=false&amp;bgcolor=0xF8FBFC" />
</object>
</div>
Sau đây là một ví dụ: