Hiển thị các bài đăng có nhãn SSP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SSP. Hiển thị tất cả bài đăng

05/05/2009

Practise peeling an apple!

Uncle Nguyen Van Long (SSP's security) took part in the game show "Planning for a happy family" on the HTVC Giadinh channel: