25/09/2013

Remote deploy Tomcat application using Maven

Configure Tomcat servers for Maven:

Open ~/.m2/settings.xml (if it doesn't exist, create it), add the following lines:
 <settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
           http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
<servers>
   <!-- Omit the irrelevant information here -->
   <server>
    <id>Tomcat7</id>
    <username>tomcat</username>
    <!-- Change this password -->
    <password>mypassword</password>
   </server>
   <!-- Omit the irrelevant information here -->
 </servers>
</settings>


Configure pom.xml:

Add the plugin for Maven:

<plugin>
      <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
      <artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId>
       <version>1.1</version>
      <configuration>
        <server>Tomcat7</server>
        <!-- Change the name of your server -->
        <url>http://example.com:8080/manager/text</url>
      </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
      <version>2.3</version>
      <configuration>
        <packagingExcludes>WEB-INF/web.xml</packagingExcludes>
      </configuration>
 </plugin>
        


Configure Tomcat:

Open file /conf/tomcat-users.xml:


  <tomcat-users>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <role rolename="manager-script"/>
  <user username="tomcat" password="mypassword" roles="manager-gui,manager-script"/>
</tomcat-users>
  
  


Using:

Run your application with goal tomcat:redeploy the application will be redeployed to remote server.

23/09/2013

Thay đổi hostname của máy Mac OS X

Do nhu cầu quản lý hoặc để chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên trong nhóm dễ dàng hơn chúng ta cần thay đổi hostname của máy tính đang sử dụng hệ điều hành Mac OS X của chúng ta. Để xem hostname hiện tại sử dụng câu lệnh sau trong cửa sổ Terminal:
hostname
Để thay đổi hostname chúng ta sử dụng câu lệnh sau trong cửa số Terminal:
sudo scutil –-set HostName new_hostname
Lưu ý rằng phía trước chữ set là dấu dash (--) chứ không phải dấu hyphen (-)
Nếu bạn chỉ muốn thay đổi hostname tạm thời và hostname sẽ bị thiết lập lại sau khi bạn khởi động lại hệ thống thì sử dụng câu lệnh sau đây trong cửa số Terminal:
sudo hostname new_hostname