11/11/2022

Swift: Sinh chuỗi ngẫu nhiên

 Trong một vài trường hợp mình cần sinh chuỗi ngẫu nhiên dài 8 kí tự, 16 kí tự chẳng hạn. Nếu như ta chấp nhận tất cả các byte trong các kí tự này thì ta sử dụng lớp UUID. Tuy nhiên nếu bài toán của chúng ta chỉ chấp nhận các kí tự alphanumeric (kí số và kí tự trong bảng chữ cái Tiếng Anh) thì chúng ta sử dụng đoạn mã sau đây (Swift 4.2+):


  func randomString(length: Int) -> String {
  let letterList = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
  return String((0..<length).map{ _ in letterList.randomElement()! })
}