Hiển thị các bài đăng có nhãn iOS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn iOS. Hiển thị tất cả bài đăng

24/10/2022

View SwiftUI không lấp đầy màn hình

 Có bao giờ bạn bị tình trạng như ảnh chưa?

Cái view màu trắng bên trong không lấp đầy màn hình mà phía trên và phía dưới còn hai dãy màu đen dù cho trong cấu hình bạn đã chọn "Require show full screen" rồi.
Nguyên nhân là do XCode bị cache hay bị lỗi gì đó mà XCode hiểu là bạn đang thiếu cấu hình "Launch Screen".
Tìm hiểu trên mạng thấy mọi người chỉ nhiều cách nào là thêm vào file Info.plist, nào tạo LaunchScreen.storyboard và cấu hình lại "Launch Screen". Tuy nhiên trong trường hợp của mình thì mình chỉ cần gõ chữ bất kì chỗ tên Launch Screen, save lại là vấn đề được giải quyết.


21/10/2022

Lặp lại một công việc gì đó trong 1 khoảng thời gian trong RxSwift

Trong một số tình huống chúng ta cần thử lại một công việc gì đó trong một số lần hay một khoảng thời gian nhất định. Trong RxSwift chúng ta làm điều này thế nào? Đoạn code sau đây sẽ làm lại công việc trong maxRetry lần và khoảng cách giữa hai lần thử lại là retryDelay giây

    observable.retry { errors in
      return errors.enumerated().flatMap{ (index, error) -> Observable<Int64> in
        if error is AppError {
          let appError = error as! AppError
          if appError.code == AppError.retryError.code {
            return index < maxRetry ? Observable<Int64>.timer(retryDelay,
            scheduler: MainScheduler.instance) : Observable.error(error)
          }
        }
        return Observable.error(error)
      }
    }
  }
}

Trên đoạn code trên nếu muốn retry lại thì observable cứ quăng error là AppError.retryError thì observable được lặp lại.

20/10/2022

Tắt thanh trạng thái trong iOS

Có những ứng dụng cần tắt thanh trạng thái (status bar) đi thì ta phải làm sao?
Thêm vào file info.plist các dòng sau đây:

 <key>UIStatusBarHidden</key>
  <true/>
  <key>UIViewControllerBasedStatusBarAppearance</key>
  <false/>
 
 
Dễ không các bạn? Chúc các bạn thành công.

10/10/2022

Swift 5.7: Điểm mới trong if let (Optional Binding)

Trong phiên bản 5.6 trở về trước thì các câu lệnh sau đây sẽ báo lỗi:

func printName() {
let name:String?="Folami"
if let name {
print(name)
}
}

Mà code đúng phải là:

func printName() {
let name:String?="Folami"
if let name = name {
print(name)
}
}

Trong Swift 5.7 thì các bác cứ thoải mái dùng cú pháp như trong đoạn code đầu tiên nha. Cách ghi này gọi là dạng viết tắt của Optional Binding Tuy nhiên có một giới hạn là chúng ta không thể truy xuất đến property của một đối tượng. Điều này có nghĩa là cách viết tắt của Optional Binding không hỗ trợ Optional Chaining. Như vậy đoạn code sau sẽ báo lỗi khi biên dịch:

class Person {
 var name:String?
 init(name:String){
 self.name = name
 }
}
func printName() {
let name:String?="Folami"
if let name {
print(name)
}
}
let author = Person(name:"Folami")
if let name = author.name {
 print(name)
}
if let author.name {
//Se bao loi dong phia tren
print(author.name)
}

24/09/2022

Chuyển vòng lặp for từ Object-C sang Swift

 Hôm qua gặp một cái bug khá vui. Mình và bạn khác nữa làm dự án Port code cũ Object-C sang Swift. Bạn này sau khi kết thúc giai đoạn coding thì rời dự án và mình tiếp tục test và fix bug. Mình chạy test case trên code cũ và code mới thấy kết quả khác nhau. Mình review từng dòng code thấy không có vấn đề gì (tuy cả ngàn LOC nha). Cái mình nghi ngờ nhất là hai vòng for lồng nhau mình chèn code xuất log và phát hiện chính xác nguyên nhân là do cách port vòng for.

Trong Object-C vòng for sau đây:


for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  //do something
}

được chuyển sang Swift như sau:

for i in 1..<11 {
//do something
}
và vấn đề phát sinh khi trong thân của vòng lặp chúng ta thay đổi biến đếm i. Ở phiến bản Object-C thì mỗi lần quay lại vòng lặp biến i được tăng thêm 1 và so sánh 10 xem i đã vượt quá 10 chưa nếu chưa thì tiếp tục thực hiện các câu lệnh bên trong vòng lặp. Ở phiên bản Swift thì 1..<11 là một iterable (xem thêm về IteratorProtocol) nên khi mỗi lần vòng lặp quay lại thì i=iterable.next() và giá trị của i bên trong vòng lặp đã bị ghi đè, huỷ bỏ. Kết quả hai phiên bản chạy hoàn toàn khác nhau.

Trong trường hợp này trong Swift nên dùng vòng lặp while thay cho vòng lặp for.

30/09/2018

Sử dụng Swift trong quá trình build ứng dụng iOS (Swift)

Trong một số trường hợp bạn cần xử lý code trước khi build hoặc làm thao tác gì đó sau khi build ứng dụng iOS (Object-C hoặc Swift) trên XCode chúng ta có thể sử dụng "Run Script" phase trong quá trình build. Thường thì code trong phase này là bash script, perl script, python script, ...
Bài viết này muốn chia sẻ cách mình có thể thực hiện code Swift trong phase này.
Template chung của bash script như sau:

#!/bin/bash
# Define your variable here
MY_VAR="${SRCROOT}/YourProject/App"
# Your bash script here
set -e

# The swift code
swift_code() {

cat <<EOF
  import Foundation
  //Your swift code will be put here
  //You can refer to your variable defined
EOF
}

# Run the Swift code in swift_code()
echo "$(swift_code)" \
  | DEVELOPER_DIR="$DEVELOPER_DIR" \
  xcrun --sdk macosx \
  "$TOOLCHAIN_DIR/usr/bin/"swift -F "$SRCROOT/Carthage/Build/Mac/" -
Đến đây bạn có thể làm chủ quá trình build ứng dụng của mình rồi. Chúc bạn thành công!

20/04/2018

Chuyển file p12 sang file pem để cấu hình push notification

Khi export từ Keychain Access, chúng ta thu được file ở định dạng p12, giả sử ta đặt tên là folami.p12.
Sau đây là các bước để chuyển file này sang định dạng pem để sử dụng khi kết nối APNS server trong push notification:

 1. Xuất thông tin chứng chỉ (certificate) từ  file p12:
   openssl pkcs12 -in folami.p12 -clcerts -nokeys -out folamicert.pem
  OpenSSL sẽ yêu cầu bạn nhập passphrase để truy xuất file p12.
 2. Xuất thông tin khóa bí mật (private key) từ file p12:
  openssl pkcs12 -in folami.p12 -nocerts -out folamikey.pem 
  OpenSSL sẽ yêu cầu bạn nhập passphrase để truy xuất file p12 và yêu cầu bạn thiết lập passphrase của file pem.
 3. Xóa passpharse khỏi file pem:
  openssl rsa -in folamikey.pem -out folamikey_nop.pem
  OpenSSL sẽ yêu cầu bạn nhạp vào passphrase của file pem mà bạn đã thiết lập ở bước 2 ở trên.
 4. Tạo file pem:
  cat folamicert.pem folamikey_nop.pem > folami.pem
 5. Bây giờ bạn có thể thử file pem rồi (mình giả sử file p12 là tương ứng với môi trường development):
  openssl s_client -connect gateway.sandbox.push.apple.com:2195 -cert folami.pem -debug -showcerts 

17/11/2017

Lưu ý khi debug hydrid application ở iOS


Sáng nay mất cả mấy tiếng đồng hồ tại sao cái iPad của mình không xuất hiện trong Developer menu của thằng Safari trên Mac OS PC. Kiểm tra tất cả cấu hình đều OK hết.
Cuối cùng mới phát hiện ra là cái iPad mình sử dụng iOS 11 tức là nó dùng Safari 11. Còn cái Mac OS PC thì đang dùng Safari 10.

18/10/2013

Dịch ngược ứng dụng iOS

Để dịch ngược ứng dụng iOS các công cụ sau đây là rất hữu ích cho bạn:
Ngoài ra thì iOS private API cũng rất cần thiết:

22/03/2013

OpenGL blend function

Trước đây làm việc OpenGL mà không hiểu mấy về cái hàm gl.glBlendFunc(a,b). Hôm qua có thời gian ngồi xem tài liệu kỹ lại thì ra là thế này. Gọi D là màu của destination (màu đang có), S là màu source (màu ta cần pha với màu đang có), ta có công thức tính màu sau khi pha như sau:
R = a*S+b*D
Lấy ví dụ: 
 • Nếu a= GL_ONE, b=GL_ONE, S=(1,0,0) (màu đỏ), D=(0,0,1) (xanh da trời). Ta sẽ có R=(1,0,1) (màu đỏ tươi)
 • Nếu a=GL_SRC_ALPHA, b= GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA, S=(0.5,1,0,0), D=(1,0,0,1). Ta sẽ có: 
  • Ra = 0.5*0.5+(1-0.5)*1=0.25+0.5 = 0.75
  • Rr = 0.5*1+(1-0.5)*0 = 0.5
  • Rg = 0.5*0+(1-0.5)*0 = 0
  • Rb = 0.5*0+(1-05)*1 = 0.5
                R = (0.75,0.5,0,0.5)20/03/2013

ARC in Mac OS X 10.6.8

Một ngày vật lộn với việc build app với ARC chạy trên Mac OS X 10.6.8 bằng XCode 4.6.1 (Lưu ý: XCode 4.6 có bug khi build app với ARC  chạy trên Mac OS X 10.6.8). Nếu tạo một Project mới với ARC được bật thì mọi việc OK. Tuy nhiên khi add mấy file mã nguồn vào thì cứ bị lỗi:
Symbol not found: _objc_retain
Thử đủ cách lượm lặt từ Google như:

 • Add -fobjc-arc vào Other linker flags.
 • Sử dụng -weak_library, -weak_framework.
 • Tắt Implicit link to system library option
Cuối cùng cũng tìm ra lời giải. ARC trên 10.6.8 không hỗ trợ các phương thức + (void) initialize+(void) load.


04/01/2013

Hệ điều hành dành cho Smartphone năm 2013


 • Ubuntu trình làng hệ điều hành dành cho smartphone Ubuntu for phone (UFP). UFP dựa trên bản Ubuntu dành ch o PC. Mẫu điện thoại di động dùng UFP sẽ ra mắt vào CES 2013 ở Las Vegas từ 8/1-11/1. Các ứng dụng chạy trên UFP là các ứng dụng HTML5 hay các ứng dụng Qt/QML.
 • Apple thử nghiệm iOS7 và iPhone thế hệ thứ 6.
 • Smartphone Tizen sẽ ra đời vào năm 2013: Tizen là sự kết hợp giữa MeeGo và LiMo được tài trợ bởi Intel và Samsung. Samsung và NTT Docomo đang hợp tác để năm 2013 này, điện thoại sử dụng Tizen sẽ ra đời. Ngoài ra Vodafone, France Telecom,Panasonic, NEC cũng đang phát triển thiết bị sử dụng Tizen.
 • Jolla trình làng Sailfish OS dự trên Mer tại Phần Lan.
 • Mozilla thử nghiệm Firefox OS.
 • RIM tuyên bố sẽ cho ra lò smartphone sử dụng Blackberry 10 trong năm 2013.

03/01/2013

Khắc phục lỗi trùng ObjectID trong XCode 4.5

Một dự án Mac OS bạn sử dụng các phiên bản cũ (4.3-) để phát triển. Sau một khoảng thời gian bạn đã nâng cấp XCode lên phiên bản 4.5. Lúc này bạn mở lại các dự án cũ, thỉnh thoảng bạn gặp lỗi sau:
The document "name.xib" could not be opened. The operation couldn’t be completed. Two members of the document have the object ID 17. This may have happened through an external edit, such as an SCM merge operation.
Trường hợp của bạn có thể không phải object ID 17 mà là một con số khác.
Để khắc phục lỗi này chúng ta mở nib file bị lỗi trong trường hợp này là name.xib bằng text editor và tìm cụm ">17" (thay số 17 bằng số trong trường hợp của bạn). Thay đổi số này bằng một số lớn lớn rồi lưu lại. 

31/12/2012

Cắt số lẻ trong số double

Trong các phần mềm tài chính, ngân hàng thường có bài toán như sau:
Cho một số double, bạn hãy cắt bỏ các số lẻ sau số lẻ thứ k trong phần thập phân.
Đứng trước bài toán này bạn thường nghĩ đến giải pháp cắt chuỗi. Biến double sang NSString rồi cắt chuỗi.
Tuy nhiên khi bạn chuyển số double sang NSString bằng string format %.*f bạn sẽ gặp phải vấn đề làm tròn số lên. Bạn lại nghĩ ra vậy tôi lấy đến k+1 số lẻ rồi cắt bỏ chữ số cuối cùng.Tuy nhiên giải pháp này lại bị vấn đề làm tròn số lan truyền khi chữ số thứ k+1 là số 9. Để tránh làm tròn số lan truyền một bạn khác lại đề nghị chuyển double sang NSNumber trước khi chuyển sang NSString. Một điều không may cho giải pháp này khi bạn chuyển các số double như 1.05, 0.05 thì bạn sẽ nhận được các số 1.049999..., 0.049999,.. (xem bài viết Vấn đề làm tròn số khi dùng double). Ngoài ra bạn cũng có thể nghĩ đến các hàm C khác khi modf, ... F giới thiệu cách sử dụng hàm floor như sau:
floor(x*pow(10,k)+1E-10)/pow(10,k) 

29/12/2012

VẤN ĐỀ LÀM TRÒN SỐ KHI DÙNG DOUBLE

Có bao giờ bạn gặp rắc rối khi gán 0.05 vào 1 biến double:
double f = 0.05
Rồi sau đó bạn tính
floor(f*100)
Bạn mong đợi nhận được 5. Tuy nhiên kết quả bạn nhận được lại là 4.
Để tìm hiểu nguyên nhân tại sao như vậy chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ cách thức lưu số double trong bộ nhớ ra sau.
Số double sử dụng 8 byte hay 64 bit để lưu. Trong đó:

 • 1 bit dùng để lưu dấu của số double (sign bit)
 • 11 bit dùng để lưu độ lớn của số mũ (exponent)
 • 52 bit + 1 bit có giá trị mặc định để lưu phần định trị (mantissa)
value =(-1)sign(1.b-1b-2..b-52)2x 2e-1023=(-1)sign(SUMi=1,52(b-i2-i))x 2e-1023 trong đó e là số mũ
Vậy độ chính xác (machine epsilon) khi làm tròn là 2-53 do khoảng cách giữa hai số 2n và 2n+1 là 2n-52
Phần số mũ e được biểu diễn dạng offset-binary (excess-K) K=2n-1 với n là số bit. Ở đây n = 11.
Giá trị của số = (-1)signx 2exponent - 1023x1.mantissa
Bây giờ ta hãy xem số 0.05 lưu trong bộ nhớ ra sao?
0.05 = 0.00001100110011001100110011001100110011001100110011001100... =  0.1100110011001100110011001100110011001100110011001100... x 2-4
Phần sau dấu phẩy bị cắt 52 bít là:
110011001100110011001100110011001100110011001100110
Bây giờ bạn tính lại sẽ thấy giá trị là:
0.049999999999999988897769753748434595763683319091796875
Rõ ràng số này nhân với 100 và tính floor là 4 chứ không phải là 5.
Để lấy floor chính xác bạn cần cộng thêm một lượng 10-N. Trong đó N là số chữ số bạn quan tâm.

25/12/2012

LƯU Ý KHI RESHOW UIPOPOVERCONTROLLER

Vì một lý do nào đó bạn phải reshow lại UIPopoverController ví dụ như bạn phải canh giữa màn hình, khi đó bạn cần phải đăng ký lại các notification nếu có cho UIPopoverController này. Nếu không sau khi reshow thì  UIPopoverController không nhận notification nữa.
Ví dụ bạn muốn điều chỉnh lại kích thước của UIPopoverController mỗi khi bàn phím hiện ra chúng ta phải đăng ký nhận notification UIKeyboardWillShowNotification như sau:
//MyPopoverViewCtrl.h
@interface MyPopoverViewCtrl:UIPopoverController
-(void) reshow;
@end
//MyPopoverViewCtrl.m
@implementation MyPopoverViewCtrl
-(void) registerKeyboardEvent {
[ [NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self select:@selector(doSomething:) name:UIKeyboardWillShowNotification object:nil];
}
-(void) unregisterKeyboardEvent{
[ [NSNotificationCenter defaultCenter] removeObserver:self  name:UIKeyboardWillShowNotification object:nil];
}
- (id)initWithContentViewController:(UIViewController *)viewController
self = [super initWithContentViewController:viewController];
if(self){
 [self registerKeyboardEvents];
}
return self;
}
-(void) dealloc{
[self unregisterKeyboardEvent];
[super dealloc];
}
-(void) reshow{
    [self unregisterKeyboardEvent];
   //do reshow
   [self registerKeyboardEvent];
}
-(void) doSomething:(NSNotification*)noti{
//Do what you want.
}
@end

05/12/2012

Những điểm mới trong XCode 4.5

Hiện nay XCode có phiên bản mới nhất là 4.5.2. So với phiên bản 4.5 thì các phiên bản 4.5.1 và 4.5.2 chủ yếu là để sửa các lỗi trong phiên bản 4.5. So với các phiên bản trước đó thì XCode 4.5 có những điểm nổi bật như sau:

 1. LLDB là trình gỡ rối mặc định thay cho GDB.
 2. Hỗ trợ OpenGL debugging & performance analysis.
 3. Auto layout.
 4. Object-C literal trong NSArray và NSDictionary.
 5. Hỗ trợ truy xuất bằng toán tử [].
 6. Hỗ trợ chuẩn C++11.
Trong các điểm này thì 4 và 5 là hai điểm hấp dẫn nhất:

 • NSNumber literals:
 // character literals.
 NSNumber *theLetterZ = @'Z';     // equivalent to [NSNumber numberWithChar:'Z']

 // integral literals.
 NSNumber *fortyTwo = @42;       // equivalent to [NSNumber numberWithInt:42]
 NSNumber *fortyTwoUnsigned = @42U;  // equivalent to [NSNumber numberWithUnsignedInt:42U]
 NSNumber *fortyTwoLong = @42L;    // equivalent to [NSNumber numberWithLong:42L]
 NSNumber *fortyTwoLongLong = @42LL;  // equivalent to [NSNumber numberWithLongLong:42LL]

 // floating point literals.
 NSNumber *piFloat = @3.141592654F;  // equivalent to [NSNumber numberWithFloat:3.141592654F]
 NSNumber *piDouble = @3.1415926535;  // equivalent to [NSNumber numberWithDouble:3.1415926535]
 // BOOL literals.
 NSNumber *yesNumber = @YES;      // equivalent to [NSNumber numberWithBool:YES]
 NSNumber *noNumber = @NO;       // equivalent to [NSNumber numberWithBool:NO]
 #ifdef __cplusplus
 NSNumber *trueNumber = @true;     // equivalent to [NSNumber numberWithBool:(BOOL)true]
 NSNumber *falseNumber = @false;    // equivalent to [NSNumber numberWithBool:(BOOL)false]
 #endif
Lưu ý:
  • Giá trị sau @ là một giá trị đơn, không chấp nhận biểu thức. Trong trường hợp cần đóng gói
   (boxing) cho một biểu thức thì sử dụng cú pháp:@(expression)
  • Đóng gói giá trị enum thì giá trị này chuyển sang kiểu của enum, nếu enum không khai báo kiểu
   thì kiều mặc định là số nguyên.
  • Đóng gói C string chuyển thành NSString với UTF8 encoding.
 • Container literals:
  • Array: NSArray*a = @[Danh sách các đối tượng ngăn cách nhau bằng dấu phẩy];
  • Dictionary: NSDictionary*b = @{ 1 danh sách các cặp @"key":object cách nhau bằng dấu phẩy}.
 • Object subscripting:
NSMutableArray *array = ...;
NSUInteger idx = ...;
id newObject = ...;
id oldObject = array[idx];
array[idx] = newObject;   // replace oldObject with newObject

NSMutableDictionary *dictionary = ...;
NSString *key = ...;
oldObject = dictionary[key];
dictionary[key] = newObject; // replace oldObject with newObject
 • Sử dụng #if __has_feature(objc_array_literals|objc_dictionary_literals|objc_subscripting) để kiểm tra chức năng này có hay không.

12/05/2012

Tắt ARC trong XCode 4.2

Trong XCode 4.2, khi bạn tạo một dự án mới thì có một checkbox cho phép bạn chọn là dự án của bạn có dùng chức năng ARC (Automatic Reference Counting) hay không. Với chức năng này khi viết code bạn không phải quan tâm nhiều đến việc quản lý bộ nhớ. Bạn đã chọn sử dụng ARC. Tuy nhiên sau đó dự án của bạn phải sử dụng một thư viện của hãng thứ ba, thư viện này lại không sử dụng tính năng ARC. Do đó bạn đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn: Sử dụng thư viện hay sử dụng ARC. Mình tin rằng bạn chọn sử dụng thư viện. Vậy làm sađâyo để tắt tính năng ARC cho dự án hiện tại đây? Bạn làm theo các bước sau đây:
 1. Chọn project file
 2. Chọn tab Build Settings, chọn tuỳ chọn Levels (mặc định là Combined)
 3. Có một ô dùng để tìm kiếm gần Combined, gõ vào từ Automatic
 4. Chọn nhóm Apple LLVM Compiler 3.0 – Language, hàng thứ hai trong nhóm này dùng để điều khiển ARC
 5. Chuyển "yes" sang "no" ở hàng này

11/05/2012

Hide navigation bar

Trong lập trình iOS sử dụng navigation controller đôi chúng ta muốn ẩn đi navigation bar chẳn hạn như ở view đầu tiên. Ở view nào chúng ta muốn tắt navigation bar chúng ta sử dụng đoạn code sau:

- (void) viewWillAppear:(BOOL)animated{
    [self.navigationController setNavigationBarHidden:YES animated:animated];
    [super viewWillAppear:animated];
}
- (void) viewWillDisappear:(BOOL)animated{
    [self.navigationController setNavigationBarHidden:NO animated:animated];
    [super viewWillDisappear:animated];
}

29/11/2011

Cài đặt XCode 3.2.6 trên Mac OS X Lion

Apple chỉ cho phép cài đặt Xcode 4.1 cho Mac OS X Lion. So với phiên bản trước thì Xcode 4.1 có nhiều điểm nổi trội nhưng bên cạnh đó cũng mang đến cho các dev rất nhiều nổi bực bội:
 1. Chức năng Design bị gỡ bỏ.
 2. Thêm ARC quản lý việc tham khảo biến tự giải phóng biến, tuyệt vời quá, tuy nhiên nếu bạn mở một dự án cũ thì mệt lắm.
 3. Không hỗ trợ PowerPC Mac.
Do đó nhiều dev tìm cách cài Xcode 3.2.6 trên chú sư tử của mình. Mình cũng nằm trong số này. Sau đây là các bước mình thực hiện và thành công:
 1. Tải xcode_3.2.6_and_ios_sdk_4.3.dmg miễn phí từ developer của Apple. Nếu bạn không có tài khoản thì xin đừng hỏi tôi cách tải về mà hãy hỏi nhà thông thái Google nhé. Lưu tập tin tải về tại ~/Downloads
 2. Chuyển đến thư mục download: cd ~/Downloads
 3. Tạo ảnh của tập tin này để có thể chỉnh sửa: hdiutil attach -shadow xcode_3.2.6_and_ios_sdk_4.3.shadow xcode_3.2.6_and_ios_sdk_4.3.dmg
 4. Xoá chuỗi '&& system.compareVersions(my.target.systemVersion.ProductVersion, '10.7') < 0 ' trong tập tin 'Xcode and iOS SDK.mpkg/Contents/iPhoneSDKSL.dist' (dòng 148):cat '/Volumes/Xcode and iOS SDK/Xcode and iOS SDK.mpkg/Contents/iPhoneSDKSL.dist' | sed "s/&& system.compareVersions(my.target.systemVersion.ProductVersion, '10.7') < 0 //g" > '/Volumes/Xcode and iOS SDK/Xcode and iOS SDK.mpkg/Contents/iPhoneSDKSL.dist.new' && mv '/Volumes/Xcode and iOS SDK/Xcode and iOS SDK.mpkg/Contents/iPhoneSDKSL.dist.new' '/Volumes/Xcode and iOS SDK/Xcode and iOS SDK.mpkg/Contents/iPhoneSDKSL.dist'
 5. Tiến hành cài đặt Xcode như bình thường.