01/08/2008

How to get directory size by linux command?

To get directory size by linux command, you use the following command:
du -hs [your directory]
the size in KB, MB, GB, ...
or
du -s [your directory]
the size in byte.
If your directory is the current directory you can omit it.

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét