15/10/2008

Clear Run window history

Delete all strings here:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersions\Explorer\RunMRU
Log off & log in again.

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét