18/05/2013

Bind edit shortcuts cho chương trình Mac OS X

Lập trình Mac OS X, ai cũng biết rằng để bind các edit shortcuts như Cmd-C, Cmd-V, Cmd-A, ... cho chương trình chúng ta thường sử dụng built-in Edit menu. Tuy nhiên trong vài trường hợp chúng ta cần customize menu bar nên không có built-in Edit menu trên menu bar. Trong trường hợp này chúng ta thực hiện theo phương pháp sau:

 1. Kế thừa NSApplication, tạo lớp CustomApplication:
  • CustomApplication.h:
   @interface CustomApplication:NSApplication
   @end
  • CustomApplication.m
   @implementation CustomApplication
   - (void) sendEvent:(NSEvent *)event {
       if ([event type] == NSKeyDown) {
           if (([event modifierFlags] & NSDeviceIndependentModifierFlagsMask) == NSCommandKeyMask) {
               if ([[event charactersIgnoringModifiers] isEqualToString:@"x"]) {
                   if ([self sendAction:@selector(cut:) to:nil from:self])
                       return;
               }
               else if ([[event charactersIgnoringModifiers] isEqualToString:@"c"]) {
                   if ([self sendAction:@selector(copy:) to:nil from:self])
                       return;
               }
               else if ([[event charactersIgnoringModifiers] isEqualToString:@"v"]) {
                   if ([self sendAction:@selector(paste:) to:nil from:self])
                       return;
               }
               else if ([[event charactersIgnoringModifiers] isEqualToString:@"z"]) {
                   if ([self sendAction:@selector(undo:) to:nil from:self])
                       return;
               }
               else if ([[event charactersIgnoringModifiers] isEqualToString:@"a"]) {
                   if ([self sendAction:@selector(selectAll:) to:nil from:self])
                       return;
               }
           }
           else if (([event modifierFlags] & NSDeviceIndependentModifierFlagsMask) == (NSCommandKeyMask | NSShiftKeyMask)) {
               if ([[event charactersIgnoringModifiers] isEqualToString:@"Z"]) {
                   if ([self sendAction:@selector(redo:) to:nil from:self])
                       return;
               }
           }
       }
       [super sendEvent:event];
   }
   @end
 2. Thay đổi NSApplication thành CustomApplication trong mục Principal Class ở Target properties.
    

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét