08/07/2010

Mozilla Firefox 4.0 có gì mới?

Mozilla vừa cho phát hành bản beta 1 của Firefox 4.0 (trước đây gọi là Firefox 3.7).
Trong phiên bản 4.0 này Mozilla Firefox có những điểm đổi mới sau đây:
 • Về các tab: Vị trí của các tab chỉ mặc định ở trên đầu cửa sổ trong Windows. Trong Mac OS và Linux thvì ị trí của các tab sẽ thay đổi tuỳ theo theme.
 • Trong Windows 7 & Windows Vista thì thanh trình đơn sẽ được thay thế bằng nút Firefox.
 • Bạn có thể tìm kiếm hay chuyển đến một tab đang mở trong Smart Location Bar (Thanh vị trí thông minh).
 • Addon Manager mới, Extension Management API mới (giao diện sẽ thay đổi).
 • Cải tiến API để hỗ trợ js-ctype.
 • Nút Stop & Reload được gộp chung lại thành một nút trên Windows, Mac, Linux.
 • Mặc định Thanh công cụ Bookmark Toolbar bị thay thế bởi nút Bookmark (nếu thích bạn có thể cấu hình quay về như cũ).
 • Crash protection (chống đóng băng) cho Windows, Mac, Linux khi các trình cộng thêm như Adobe Flash, Apple QuickTime, Microsoft Silverlight bị lỗi.
 • Hỗ trợ một phần cho CSS Transitions.
 • Hỗ trợ đầy đủ WebGL nhưng mặc định thì chức năng này không kích hoạt.
 • Trên Mac OS X thì hỗ trợ trình cộng thêm (plugin) Core Animation redering model.Trình cộng thêm này giúp vẽ hình nhanh hơn và hiệu quả hơn.
 • Hỗ trợ HD HTML5 WebM.
 • Trên Windows thì thí nghiệm hỗ trợ Direct2D redering backend. Tuy nhiên mặc định cức năng này không kích hoạt.
 • Web developer có thể sử dụng Websockets như Bidirectional Communication API đơn giản hơn, nhanh hơn.
 • Web developer có thể sử dụng HTML History API để thay đổi URL của trang mà không cần tải lại trang.
 • Sử dụng việc xây dựng khung chậm (lazy frame construction) để làm tăng tính đáp ứng khi sinh trang.
 • Việc tìm kiếm liên kết đã lưu được tiến hành bất đồng bộ để tăng khả năng đáp ứng khi tải trang tránh trường hợp trang bị đóng băng như trước đây.
 • CSS: visited selector để tránh một số website lợi dụng kiểm tra history của người dùng.
 • HTML5 parser mới.
 • Hỗ trợ thêm một số HTML5 form control.
Để dùng thử Firefox 4.0beta 1. Tải về tại đây.

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét