10/11/2017

Phân biệt iPhone hay iPad trong Qt

Trong một số chương trình nhất là layout màn hình mình cần phân biệt iPhone hay iPad. Hàm sau đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó:

#if defined Q_OS_IOS
#include <sys/utsname.h>
QString deviceName()
{
    struct utsname systemInfo;
    uname(&systemInfo);
    QString machineName(systemInfo.machine);
    return machineName;
}
#endif


Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét